Wspólnoty parafialne

Liturgiczna Służba Ołtarza

(lektorzy, ministranci, kandydaci łącznie ok. 60 osób)
Spotkania formacyjne odbywają się co drugi poniedziałek po Mszy Świętej wieczornej
Spotkania formacyjne dla kandydatów odbywają co drugi czwartek o godz. 16:30
W co jakiś czas na sali gimnastycznej w szkole podstawowej nr 5 odbywają się spotkania rekreacyjne (głównie gra w piłkę nożną)

Koło Rodziny RADIA MARYJA

Od 2008 roku w naszej parafii funkcjonuje Koło Rodziny Radia Maryja. Wspólnota skupia słuchaczy Radia Maryja z Chojnic, a także z okolic /Ogorzeliny, Wierzchowo Człuchowskie, Brusy…/. Rodzina Radia Maryja zaprasza w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 8.30 na Mszę świętą, która jest odprawiana w intencji Ojczyzny, Ojca Świętego, Radia Maryja i Telewizji TRWAM. Po Eucharystii spotkanie formacyjne w Oratorium św. Jana Bosko. Członkowie Koła czynnie włączają się w życie parafii oraz organizują wyjazdy pielgrzymkowe na Jasną Górę, do Torunia oraz, wspólnie z Klubem Biegacza FLORIAN, do sanktuariów Maryjnych.
Zapraszamy do biura, które jest czynne w czwartki w godzinach od 9.00 do 10.00.

Parafialny chór „Consono”

Chór Consono (łac. rozbrzmiewać, dźwięczeć, łączyć, współbrzmieć) działa od 10 października 1981 roku. Powstał przy parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Chojnicach, założycielką i pierwszą dyrygentką chóru była s. Dobrawa Pulkowska z chojnickiego Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Pallotynki). W 1983 r. chór wraz z s. Dobrawą i ks. Prałatem Aleksandrem Kłosem przeszedł do nowo powstałej parafii i budującego się kościoła p.w. Matki Bożej Królowej Polski. Od września 1996 r. chórem kieruje Franciszek Orzłowski. Consono swoją pracę rozpoczynał od kilku osób, stopniowo wzrastał w liczbę gorliwych miłośników śpiewu, a obecnie liczy prawie sześćdziesiąt osób i jest jednym z największych czterogłosowych kościelnych chórów mieszanych w diecezji pelplińskiej.

Działalność chóru obejmuje uświetnianie rozmaitych wydarzeń liturgicznych, udział w przeglądach i koncertach chórów kościelnych oraz w uroczystościach na rzecz miasta Chojnice. Consono kilkakrotnie brał udział w nagraniach audycji Radia Gdańsk pt. „Dla tych, co na morzu”, czynnie uczestniczył we Mszach Św. podczas wizyt bł. Jana Pawła II w Polsce: w 1987 r. (Gdynia) i 1999 r. (Pelplin), dostąpił zaszczytu prywatnej audiencji w Castel Gandolfo, dwukrotnie brał udział w Międzynarodowym Festiwalu „Bayeux chante l’Europe”. Chór występował za granicą, koncertował m.in. w Niemczech, Czechach, Francji, Ukrainie, Włoszech i na Litwie. Chórzyści, obok prób i występów, znajdują także czas na udział w wycieczkach, pielgrzymkach i różnego typu spotkaniach integracyjnych.

Próby chóru odbywają się we wtorki o godz. 19 w salce na zapleczu kościoła. Czekamy również na nowych Kandydatów chętnych do wspólnego śpiewu.

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego (ZAK) jest publicznym stowarzyszeniem wiernych ustanowionym na prawie papieskim, podlegającym bezpośrednio pod Papieską Radę ds. Świeckich. Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, jako dar Ducha Świętego, jest komunią wiernych, którzy zjednoczeni z Bogiem i pomiędzy sobą, żyjąc według charyzmatu św. Wincentego Pallottiego, pobudzają współodpowiedzialność wszystkich ochrzczonych za ożywianie wiary, za rozpalanie miłości w Kościele i świecie i za doprowadzenie wszystkich do jedności w Chrystusie (Statut Generlny ZAK, Rzym 2008). Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego  zostało powołane do życia w Rzymie w roku 1835 z inicjatywy rzymskiego kapłana św. Wincentego Pallotiego.  Pallotti przynaglony wezwaniem Bożym  gorąco pragnął obudzić Olbrzyma-czyli potencjał jaki drzemał wówczas w ludziach świeckich. Święty często powtarzał: Nie myśl, że nie możesz dokonać w Kościele tego czego dokonali w Nim wielcy święci, bo z pomocą łaski Bożej możesz dojść do jeszcze większych rzeczy.
Zjednoczenie jest owocem modlitwy i wysiłków Pallttiego oraz Jego pierwszych współpracowników, którzy zrozumieli, że chodzi o to, aby DOBRO CZYNIĆ RAZEM. Fenomen pallotyńskiego charyzmatu, to szeroko pojęta współpraca i gotowość do współpracy i otwartość na potrzeby współczesnego Kościoła odczytywana każdego dnia.  Źródłem, początkiem i mistrzem wszelkiej działalności apostolskiej dla członków Zjednoczenia jest Jezus Chrustus, Apostoł Ojca Przedwiecznego (Statut Generalny ZAK, Rzym 2008). W ZAKu do wspólnego działania stają trzy stany: duchowny (Księża i Bracia Pallotyni), osoby konsekrowane (Siostry Pallotynki) i wierni świeccy. Wszyscy stają się członkami Zjednoczenia po okresie przygotowawczym. Księża, Bracia i Siostry na mocy pierwszych ślubów zakonnych, natomiast wierni świeccy poprzez złożenie aktu zaangażowania apostolskiego.

Zjednoczenie jest ciałem pomocniczym Kościoła. W swojej działalności uwzględnia potrzeby Kościoła lokalnego i dzięki swej strukturze otwartej i podatnej na zmiany- przystosowuje się do różnych sytuacji społeczno kulturowych (Statut Generalny ZAK, Rzym 2008).

Istniejąca od 30 lat wspólnota ZAK Magnifikat z Chojnic jest tego najlepszym przykładem. Przez lata swojego istnienia i funkcjonowania przy parafii Matki Bożej Królowej Polski, Chojnicki ZAK podejmował wyzwania, które stawiał Kościół lokalny. Podstawowym zaangażowaniem chojnickiej wspólnoty była działalność na rzecz chóru parafialnego, co dawało członkom zarówno możliwość służby jak i rozwijania swoich talentów. Obecnie członkowie wspólnoty podejmują adopcję serca i angażują się w działalność charytatywną. Aktualnie we wspólnocie jest 31 osób, które złożyły Akt zaangażowania apostolskiego. Spotkania modlitewno- formacyjne odbywają się raz w miesiącu w domu Sióstr Pallotynek.

Od 2012 roku w Chojnicach istnieje również druga wspólnota ZAK, którą reprezentuje już młodsze pokolenie. Ta młodsza gałąź to wynik wieloletniej pracy Sióstr Pallotynek z lokalna młodzieżą. Obie grupy choć dzieli je wiek i różna sytuacja życiowa żyją tymi samymi ideałami, które w XIX wieku zaszczepił w swoich pierwszych współpracownikach ks. Wincenty.

Ognisko Misyjne Dzieci

Celem Ogniska Misyjnego Dzieci jest rozkrzewianie wrażliwości misyjnej, kształtowanie postawy otwartości na potrzeby Kościoła Misyjnego w ramach programu „Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci”. Wszystkie dzieci, dzięki łasce chrztu świętego zaproszone są do współpracy misyjnej w myśl zasady: „Dzieci pomagają dzieciom”, aby ich pomoc duchowa i materialna – czasem wielkości ewangelicznego ziarna gorczycy – była ich osobistym udziałem. Założenia te realizujemy na spotkaniach formacyjnych, które odbywają się w piątki w szkole Podstawowej Nr 5 o godz. 14.30. Czasem gościmy na nich osoby, które już doświadczyły w swym życiu pracy misyjnej lub będą misjonarzami w różnych zakątkach świata. Obecnie wspólnotę prowadzi s. M. Zofia Surtel SAC. W ciągu roku szkolnego angażujemy się na terenie parafii M.B.K.P. w nabożeństwa październikowe, wielkopostne, Tydzień Misyjny, przygotowujemy przedstawienia o tematyce misyjnej, a w Okresie Bożego Narodzenia Jasełka. Dzieci włączają się w organizowanie pomocy materialnej dla misji przez udział w kiermaszach misyjnych, kolędowanie misyjne, zbieranie znaczków, nakrętek, okularów, zużytych telefonów komórkowych.
Formacja całoroczna kończy się wyjazdem wakacyjnym na rekolekcje.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „SYJON”

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „SYJON” działa przy parafii Matki Bożej Królowej Polski
w Chojnicach, której opiekunem jest ks. Janusz Chyła, proboszcz parafii.

Spotykamy się w każdy poniedziałek na wspólnej wieczornej Eucharystii, po której kontynuujemy spotkanie modlitewne w salce nad biurem parafialnym. Modlitwę rozpoczynamy Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz pieśnią do Maryi z prośbą o Jej opiekę i wstawiennictwo u Jej Syna.

Następnie wsłuchując się w głos Ducha Świętego poddajemy się Jego prowadzeniu. Rozważamy Słowo Boże, dzielimy się Nim w małych grupach, wsłuchujemy się w konferencje głoszone przez ks. Proboszcza.

Cechą spotkań jest spontaniczność, różnorodność i oryginalność. Staramy się wsłuchać, co Duch Święty mówi do Kościoła i naszym życiem odpowiedzieć na ten głos. Czujemy się wolni i swobodni w śpiewie, modlitwie uwielbienia, w używaniu darów Ducha Świętego. Każde spotkanie jest więc ciągłym kroczeniem w wierze, w której poznajemy Jezusa Chrystusa i przez Niego, w Duchu Świętym oddajemy cześć Ojcu.

W działaniu Ducha Świętego wiara prowadzi nas do nieustannego przeżywania Pięćdziesiątnicy. W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny (Dz 2, 17).

Spotkanie modlitewne kończymy około godz. 21.00 dziesiątką Różańca i Apelem Jasnogórskim.

W każdy I piątek miesiąca po Mszy świętej wieczornej, adorujemy Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. W czasie adoracji modlimy się wstawienniczo za rodzinami, kapłanami, rządzącymi, naszą ojczyzną, a także w intencjach aktualnie przeżywanych w Kościele. Ta modlitwa jednoczy nas we wspólnym przepraszaniu za grzechy, prośbach o miłosierdzie Boże, uwielbieniu Boga i wołaniu o głęboką odnowę w duchu Ewangelii rodzin oraz wszystkich grup społecznych naszego miasta i kraju.

Zajmujemy się ewangelizacją osób korzystających z Jadłodajni Caritas działającej w naszej parafii. Organizujemy dla nich cykliczne spotkania, na których dbamy o to, aby każdy z uczestników znalazł coś dla ciała (a więc obowiązkowy posiłek), ale przede wszystkim, aby znalazł coś dla ducha. Staramy się o to, aby ludzie odrzuceni przez społeczeństwo, samotni i opuszczeni, często pogrążeni w nałogach, doświadczyli obecności Boga Żywego, który kocha każdego człowieka taką samą miłością, bez względu na to kim jest i co posiada.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka jest urzędem, to znaczy szczególnym miejscem organizowania się laikatu w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

W naszej parafii działa od listopada 1995 roku.  Prezesem POAK  już piątą kadencję jest pani Janina Kłosowska, Asystentem Kościelnym jest zawsze proboszcz parafii (mianowany przez ks. Biskupa Diecezjalnego dekretem zgodnie z art. 43 Statutu Akcji Katolickiej). Nasz POAK jest jednym z pierwszych powstałych w naszej diecezji.

Aktualnie zrzesza 18 członków.

Na przestrzeni lat podejmowano różne inicjatywy. Do najważniejszych należą:

 • organizacja Dnia Świętości Życia wraz z duchową adopcją dziecka poczętego i „Marszem dla Życia” w święto Zwiastowania N.M.P.;
 • materialne wspieranie ruchów obrony życia;
 • organizowanie konkursów o tematyce  religijnej;
 • organizacja Dnia Papieskiego w parafii;
 • udział w Dniach Społecznych w Pelplinie;
 • udział w spotkaniach formacyjnych w parafii i w Pelplinie;
 • organizowanie pielgrzymek parafialnych po Sanktuariach Maryjnych Polski oraz udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce A.K. na Jasną Górę;
 • udział w zbiórkach do puszek;
 • modlitewne wspieranie członków A.K. pełniących funkcje publiczne podczas comiesięcznych (I piątek miesiąca) adoracji Najświętszego Sakramentu;
 • współpraca z innymi Ruchami i Stowarzyszeniami w parafii, dekanacie i diecezji;
 • zbieranie różańców i Pisma Św. dla katolików na Wschodzie;
 • czynny udział w uroczystościach religijnych i patriotycznych na terenie parafii, miasta i diecezji;
 • popularyzacja prasy i innych mediów katolickich;
 • spotkania opłatkowe;
 • zbieranie podpisów pod petycje w sprawach ważnych dla Ojczyzny i Kościoła;
 • zebrania odbywają się kilka razy w roku.

Oczekujemy na nowych członków.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary – Róże Misyjne

Od 2004r. nasza parafia Matki Bożej Królowej Polski współpracuje z Papieskim Dziełem Rozkrzewiania Wiary. W 2004 roku zaistniała 1 Róża Misyjna. Obecnie w naszej parafii jest 10 Róż, każda składa się z 20 osób. Wszyscy uczestnicy zobowiązali się do codziennej modlitwy różańcowej za misje i dowolnej comiesięcznej składki na cele misyjne. Zelatorki Róż zbierają ofiary i przekazują je co miesiąc do Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w Warszawie.

Co miesiąc w naszej parafii jest odprawiana msza święta w intencji misji, a po niej odmawiany jest różaniec. Na mszę świętą składają się Róże. Również z inicjatywy Róż w pierwszy czwartek miesiąca jest msza święta za kapłanów. Członkowie Różańca Misyjnego pomagają w parafii przy kwestowaniu. Do tej pory odprowadzono na misje 70 743 zł. W 2010 r. zebrano 10 609 zł i przekazano do centrali Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

Młody Wolontariat CARITAS

Rycerze Kolumba

Anonimowi Alkoholicy

Przyjaciele św. Brata Alberta

Środowisko Rodzin Osób Niepełnosprawnych

Zespół Dobry Początek

Domowy Kościół