Nowy Biskup Pomocniczy Diecezji pelplińskiej

Ks. dr hab. Wiesław Śmigiel, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej KUL, został biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej. Nominację ogłosiła w dniu dzisiejszym (24.03) Nuncjatura Apostolska.

Biskup-nominat ma 43 lata, jest kapłanem diecezji pelplińskiej, wykładowcą i publicystą. Wykorzystanie mediów w duszpasterstwie, teologia laikatu (szczególnie dynamika zrzeszeń religijnych), a także teologia kultury i teologiczne podstawy duszpasterstwa to zagadnienia, na których koncentruje się w pracy naukowej ks. dr hab. Wiesław Śmigiel. Choć na stałe związany z Lublinem, gdzie kieruje Katedrą Teologii Pastoralnej Szczegółowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, swoją wiedzą wspomaga także macierzystą diecezję pelplińską – od 2000 r. prowadzi wykłady z teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie oraz w Instytucie Teologicznym Diecezji Pelplińskiej. 24 marca 2012 r. Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Beatia. Nominacja została ogłoszona w trakcie uroczystości 20-lecia diecezji pelplińskiej.

Ks. dr hab. Wiesław Śmigiel urodził się 3 stycznia 1969 r. w Świeciu. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy. W 1988 r. rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Pracę magisterską „Twórczość monumentalna artysty-rzeźbiarza Franciszka Duszeńki” napisał pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Janusza Pasierba i uzyskał w 1994 r. tytuł magistra teologii w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Święcenia prezbiteratu przyjął 29 maja 1994 r. Tuż po święceniach rozpoczął posługę w parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie. Dwa lata później został sekretarzem i kapelanem biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi, a równolegle redaktorem dwutygodnika diecezji pelplińskiej „Pielgrzym”.

W roku 1998 rozpoczął dwuletnie studia specjalistyczne z zakresu teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2000 – licencjat kościelny). Od 2001 r. asystent Katedry Teologii Pastoralnej Ogólnej Instytutu Teologii Pastoralnej KUL. W latach 2000-2002 duszpasterz Żeńskiego Domu Akademickiego KUL na Poczekajce. W 2003 r. uzyskał stopień doktora teologii (w zakresie teologii pastoralnej) na podstawie pracy „Czytelnictwo religijne jako środek formacji religijnej wiernych. Studium teologiczno-pastoralne”, napisanej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Ryszarda Kamińskiego. W 2010 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej „Uczestnictwo wiernych świeckich w budowaniu Kościoła-Wspólnoty. Studium teologiczno-pastoralne w świetle nauczania Kościoła 1962-2009”. 1 stycznia 2011 r. został kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej KUL. Teologię pastoralną wykłada także w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie oraz w Ośrodku Naukowo-Badawczym UKSW w Tczewie.

Ks. dr hab. Wiesław Śmigiel jest konsultorem Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, członkiem Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz Stowarzyszenia Pastoralistów Polskich. Ponadto jest sekretarzem „Roczników Pastoralno-Katechetycznych”, członkiem Kolegium Redakcyjnego „Zeszytów Chojnickich” oraz Kolegium Redakcyjnego „Biblioteki Filomaty”. Autor kilkudziesięciu artykułów i rozpraw o charakterze naukowym oraz wielu haseł encyklopedycznych, recenzji i artykułów popularno-naukowych. Opublikował także dwa zbiory poezji: „Zdany na pojedynek” (1997) oraz „Kartki z pamiętnika” (2005).

W 2009 r. został kapelanem honorowym Ojca Świętego.