NABÓR DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

NABÓR DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie informuje o warunkach naboru na rok akademicki 2020/2021.

Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, powinni do 31 lipca 2020 r. zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel.: 58 536 16 64) i osobiście złożyć w rektoracie WSD w Pelplinie następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie, skierowane do J. E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego;
  2. własnoręcznie napisany życiorys;
  3. świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę;
  4. świadectwo dojrzałości w oryginale i odpis;
  5. świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej;
  6. skrócony odpis aktu urodzenia;
  7. metrykę chrztu i bierzmowania;
  8. kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej;
  9. cztery aktualne fotografie legitymacyjne.

Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym kandydaci są zobowiązani zarejestrować się na stronie internetowej Uniwersytetu (www.umk.pl/kandydaci) i odbyć rozmowę kwalifikacyjną, która będzie miała miejsce w budynku Wydziału Teologicznego przy ul. Gagarina 37 w Toruniu. W związku  z tą rejestracją konieczne będzie wygenerowanie kolejnych dokumentów (formularz podania, dwa egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy oraz potwierdzenie dokonania wpłaty rekrutacyjnej).

Obok rozmowy kwalifikacyjnej kryterium branym pod uwagę przy przyjęciu na studia będzie również wynik egzaminu dojrzałości.

W związku z sytuacją pandemii pierwszorzędne jest zgłoszenie się na rozmowę kwalifikacyjną w rektoracie WSD w Pelplinie. Internetowa Rejestracja Kandydatów na stronie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika może być przesunięta w czasie w zależności od wytycznych odpowiednich władz państwowych i uniwersyteckich.

Księża Proboszczowie proszeni są zachęcenie tegorocznych maturzystów (i nie tylko) do zapoznania się z możliwością realizacji powołania w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie oraz o umieszczenie plakatu (załącznik) na stronie parafialnej i w gablocie ogłoszeń.