Bierzmowanie

Bierzmowanie

Był to szczególnie świąteczny dzień dla parafii, a szczególnie dla młodzieży przyjmującej sakrament dojrzałości chrześcijańskiej i ich rodzin.

Wydarzenie to zostało poprzedzone dwuletnim przygotowaniem podczas katechez, spotkań w ramach grup formacyjnych i aktywnym życiem sakramentalnym. Młodzież uczestniczyła w nabożeństwach okresowych i innych formach pobożności osobistej.

Bezpośrednio przed przyjęciem sakramentu odbyła się nowenna do Ducha Świętego, podczas której wspólnota parafialna modliła się o potrzebne łaski.

7 marca, godzina 17.00 duży kościół wypełniony został kandydatami do bierzmowania (ok. 90 osób). Siedzieli w ławkach wraz ze świadkami przyjęcia sakramentu bierzmowania. W pozostałych ławkach rodzice, rodzeństwo, krewni i przyjaciele. W kościele daje się odczuć podniosły nastrój. Rozlega się bicie dzwonów zwiastujące nadchodzącą procesję, którą prowadzi ks. bp diecezjalny dr Ryszard Kasyna. Następuje powitanie ks. Biskupa, poświęcenie krzyży – pamiątek bierzmowania. Za chwilę w uroczystym stroju liturgicznym ks. Biskup rozpoczyna Najświętszą Ofiarę, podczas której wyciągnie ręce i będzie prosił Duch Świętego o wylanie darów na zgromadzonych kandydatów.

W homilii został poruszony problem środków komunikacji i portali społecznościowych, z których obecnie korzysta młodzież. Biskup podkreślił, że współcześnie młodzi ludzie używają ich jako namiastki osobistych kontaktów międzyludzkich. Internet jako narzędzie może nas do Boga przybliżyć lub oddalić. Wybór należy do człowieka. Aby dokonać dobrych wyborów konieczna jest współpraca z Duchem Świętym.

Po homilii rozpoczął się obrzęd bierzmowania, który poprzedziło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Biskup stanął naprzeciw młodzieży, która podchodząc do szafarza sakramentu otrzymywała namaszczenie olejem krzyżma i niezatarte znamię daru Ducha Świętego. Po zakończeniu obrzędu rozpoczęła się liturgia eucharystyczna zakończona przyjęciem Ciała i Krwi Chrystusa w Komunii. Po Eucharystii młodzież podziękowała Szafarzowi za udzielony sakrament oraz tym wszystkim, którzy przyczynili się do ich przygotowania.

Andrzej Ortmann