Wspólnoty parafialne

Liturgiczna Służba Ołtarza

(lektorzy, ministranci, kandydaci łącznie ok. 60 osób)
Spotkania formacyjne odbywają się co drugi poniedziałek po Mszy Świętej wieczornej
Spotkania formacyjne dla kandydatów odbywają co drugi czwartek o godz. 16:30
W co jakiś czas na sali gimnastycznej w szkole podstawowej nr 5 odbywają się spotkania rekreacyjne (głównie gra w piłkę nożną)

Wspólnoty rodzinne

Spotkania odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca po Mszy Świętej wieczornej w codziennym kościele: adoracja, konferencja i indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

Koło Rodziny RADIA MARYJA

Od 2008 roku w naszej parafii funkcjonuje Koło Rodziny Radia Maryja. Wspólnota skupia słuchaczy Radia Maryja z Chojnic, a także z okolic /Ogorzeliny, Wierzchowo Człuchowskie, Brusy…/. Rodzina Radia Maryja zaprasza w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 8.30 na Mszę świętą, która jest odprawiana w intencji Ojczyzny, Ojca Świętego, Radia Maryja i Telewizji TRWAM. Po Eucharystii spotkanie formacyjne w Oratorium św. Jana Bosko. Członkowie Koła czynnie włączają się w życie parafii oraz organizują wyjazdy pielgrzymkowe na Jasną Górę, do Torunia oraz, wspólnie z Klubem Biegacza FLORIAN, do sanktuariów Maryjnych.
Zapraszamy do biura, które jest czynne w czwartki w godzinach od 9.00 do 10.00.

Parafialny chór „Consono”

Chór Consono (łac. rozbrzmiewać, dźwięczeć, łączyć, współbrzmieć) działa od 10 października 1981 roku. Powstał przy parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Chojnicach, założycielką i pierwszą dyrygentką chóru była s. Dobrawa Pulkowska z chojnickiego Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Pallotynki). W 1983 r. chór wraz z s. Dobrawą i ks. Prałatem Aleksandrem Kłosem przeszedł do nowo powstałej parafii i budującego się kościoła p.w. Matki Bożej Królowej Polski. Od września 1996 r. chórem kieruje Franciszek Orzłowski. Consono swoją pracę rozpoczynał od kilku osób, stopniowo wzrastał w liczbę gorliwych miłośników śpiewu, a obecnie liczy prawie sześćdziesiąt osób i jest jednym z największych czterogłosowych kościelnych chórów mieszanych w diecezji pelplińskiej.

Działalność chóru obejmuje uświetnianie rozmaitych wydarzeń liturgicznych, udział w przeglądach i koncertach chórów kościelnych oraz w uroczystościach na rzecz miasta Chojnice. Consono kilkakrotnie brał udział w nagraniach audycji Radia Gdańsk pt. „Dla tych, co na morzu”, czynnie uczestniczył we Mszach Św. podczas wizyt bł. Jana Pawła II w Polsce: w 1987 r. (Gdynia) i 1999 r. (Pelplin), dostąpił zaszczytu prywatnej audiencji w Castel Gandolfo, dwukrotnie brał udział w Międzynarodowym Festiwalu „Bayeux chante l’Europe”. Chór występował za granicą, koncertował m.in. w Niemczech, Czechach, Francji, Ukrainie, Włoszech i na Litwie. Chórzyści, obok prób i występów, znajdują także czas na udział w wycieczkach, pielgrzymkach i różnego typu spotkaniach integracyjnych.

Próby chóru odbywają się we wtorki o godz. 19 w salce na zapleczu kościoła. Czekamy również na nowych Kandydatów chętnych do wspólnego śpiewu.

Schola parafialna dzieci i młodzieży

Opiekunem chóru jest organista – Pan Franciszek Orzłowski
Ćwiczenia śpiewu odbywają się w każdą środę po Mszy Świętej wieczornej.

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego (ZAK) jest publicznym stowarzyszeniem wiernych ustanowionym na prawie papieskim, podlegającym bezpośrednio pod Papieską Radę ds. Świeckich. Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, jako dar Ducha Świętego, jest komunią wiernych, którzy zjednoczeni z Bogiem i pomiędzy sobą, żyjąc według charyzmatu św. Wincentego Pallottiego, pobudzają współodpowiedzialność wszystkich ochrzczonych za ożywianie wiary, za rozpalanie miłości w Kościele i świecie i za doprowadzenie wszystkich do jedności w Chrystusie (Statut Generlny ZAK, Rzym 2008). Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego  zostało powołane do życia w Rzymie w roku 1835 z inicjatywy rzymskiego kapłana św. Wincentego Pallotiego.  Pallotti przynaglony wezwaniem Bożym  gorąco pragnął obudzić Olbrzyma-czyli potencjał jaki drzemał wówczas w ludziach świeckich. Święty często powtarzał: Nie myśl, że nie możesz dokonać w Kościele tego czego dokonali w Nim wielcy święci, bo z pomocą łaski Bożej możesz dojść do jeszcze większych rzeczy.
Zjednoczenie jest owocem modlitwy i wysiłków Pallttiego oraz Jego pierwszych współpracowników, którzy zrozumieli, że chodzi o to, aby DOBRO CZYNIĆ RAZEM. Fenomen pallotyńskiego charyzmatu, to szeroko pojęta współpraca i gotowość do współpracy i otwartość na potrzeby współczesnego Kościoła odczytywana każdego dnia.  Źródłem, początkiem i mistrzem wszelkiej działalności apostolskiej dla członków Zjednoczenia jest Jezus Chrustus, Apostoł Ojca Przedwiecznego (Statut Generalny ZAK, Rzym 2008). W ZAKu do wspólnego działania stają trzy stany: duchowny (Księża i Bracia Pallotyni), osoby konsekrowane (Siostry Pallotynki) i wierni świeccy. Wszyscy stają się członkami Zjednoczenia po okresie przygotowawczym. Księża, Bracia i Siostry na mocy pierwszych ślubów zakonnych, natomiast wierni świeccy poprzez złożenie aktu zaangażowania apostolskiego.

Zjednoczenie jest ciałem pomocniczym Kościoła. W swojej działalności uwzględnia potrzeby Kościoła lokalnego i dzięki swej strukturze otwartej i podatnej na zmiany- przystosowuje się do różnych sytuacji społeczno kulturowych (Statut Generalny ZAK, Rzym 2008).

Istniejąca od 30 lat wspólnota ZAK Magnifikat z Chojnic jest tego najlepszym przykładem. Przez lata swojego istnienia i funkcjonowania przy parafii Matki Bożej Królowej Polski, Chojnicki ZAK podejmował wyzwania, które stawiał Kościół lokalny. Podstawowym zaangażowaniem chojnickiej wspólnoty była działalność na rzecz chóru parafialnego, co dawało członkom zarówno możliwość służby jak i rozwijania swoich talentów. Obecnie członkowie wspólnoty podejmują adopcję serca i angażują się w działalność charytatywną. Aktualnie we wspólnocie jest 31 osób, które złożyły Akt zaangażowania apostolskiego. Spotkania modlitewno- formacyjne odbywają się raz w miesiącu w domu Sióstr Pallotynek.

Od 2012 roku w Chojnicach istnieje również druga wspólnota ZAK, którą reprezentuje już młodsze pokolenie. Ta młodsza gałąź to wynik wieloletniej pracy Sióstr Pallotynek z lokalna młodzieżą. Obie grupy choć dzieli je wiek i różna sytuacja życiowa żyją tymi samymi ideałami, które w XIX wieku zaszczepił w swoich pierwszych współpracownikach ks. Wincenty.

Wspólnoty Wieczernikowe

Wspólnoty Wieczernikowe to ruch charyzmatyczny przeznaczony dla młodzieży. Wieczernik jest szansą dla tych młodych, którzy patrzą na swa religijność perspektywicznie, szukając możliwości ciągłego aktywizowania siebie dla dobra Kościoła powszechnego. Jest, bowiem formacją wstępną przygotowująca do włączenia do Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, którą zajmują się siostry pallotynki. Formacja przebiega w czterech etapach:
Etap wstępny (stopień zerowy)
Praca w ciągu roku obejmuje wyrównanie poziomu wiedzy religijnego, zawiązanie wspólnoty, zapoznanie z perspektywami ideowymi ruchu i formami apostolskiego działania
Stopień pierwszy
Praca w roku szkolnym zmierza do wychowania ku pełni człowieczeństwa w Chrystusie. Hasło: „Dla zniszczenia grzechu” – Św. Wincenty Pallotti.
Stopień drugi
W formacji zawiera tematykę wspomagającą pracę ku dojrzałemu chrześcijaństwu. Hasło: „Dla zbawienia dusz” – Św. Wincenty Pallotti.
Stopień trzeci
Jest ukierunkowany na wychowanie do apostolstwa i poznanie zobowiązań wynikających z faktu „bycia Kościołem” – Hasło – „Dla nieskończonej chwały Bożej” – Św. Wincenty Pallotti.

Obecnie formacja wieczernikowa polega na systematycznych spotkaniach formacyjnych, dla młodzieży, dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, które odbywają się w piątki o godz. 17.00 w domu Sióstr Pallotynek przy ul. Gdańskiej 8 A. Odpowiedzialna za Wspólnotę jest s. M. Barbara Mazur SAC.

Członkowie wspólnoty swoją formację pogłębiają w czasie corocznych rekolekcji i dniach skupienia.

Z członków Wspólnoty Wieczernik, którzy ukończyli formację powstała grupa Młody ZAK, która w tym roku oficjalnie zostanie włączona do Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

Ognisko Misyjne Dzieci

Celem Ogniska Misyjnego Dzieci jest rozkrzewianie wrażliwości misyjnej, kształtowanie postawy otwartości na potrzeby Kościoła Misyjnego w ramach programu „Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci”. Wszystkie dzieci, dzięki łasce chrztu świętego zaproszone są do współpracy misyjnej w myśl zasady: „Dzieci pomagają dzieciom”, aby ich pomoc duchowa i materialna – czasem wielkości ewangelicznego ziarna gorczycy – była ich osobistym udziałem. Założenia te realizujemy na spotkaniach formacyjnych, które odbywają się w piątki w szkole Podstawowej Nr 5 o godz. 14.30. Czasem gościmy na nich osoby, które już doświadczyły w swym życiu pracy misyjnej lub będą misjonarzami w różnych zakątkach świata. Obecnie wspólnotę prowadzi s. M. Zofia Surtel SAC. W ciągu roku szkolnego angażujemy się na terenie parafii M.B.K.P. w nabożeństwa październikowe, wielkopostne, Tydzień Misyjny, przygotowujemy przedstawienia o tematyce misyjnej, a w Okresie Bożego Narodzenia Jasełka. Dzieci włączają się w organizowanie pomocy materialnej dla misji przez udział w kiermaszach misyjnych, kolędowanie misyjne, zbieranie znaczków, nakrętek, okularów, zużytych telefonów komórkowych.
Formacja całoroczna kończy się wyjazdem wakacyjnym na rekolekcje.

Wspólnota  Odnowy w Duchu Świętym „SYJON”

Działa  przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach od 1990 roku – wcześniej pod nazwą Samaria, a od 20.10.2006r nosi imię SYJON.

SYJON jest charyzmatyczną wspólnotą modlitewną. Naszą modlitwą jest pragnienie podobieństwa do wspólnoty pierwszych chrześcijan, którzy mieli jednego ducha i jedno serce.

Gromadzimy się w każdy piątek na wspólnej wieczornej Eucharystii, po której kontynuujemy spotkanie modlitewne pełne uwielbienia Boga i rozważania Słowa Bożego, a wsłuchując się w głos Ducha Świętego poddajemy się Jego prowadzeniu. Wielbimy Ojca, objawiającego się przez Jezusa w Duchu Świętym. W działaniu Ducha Świętego wiara prowadzi nas do nieustannego przeżywania Pięćdziesiątnicy. „W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy  wasi widzenia mieć będą, a starcy – sny” Dz.2.17

Każde spotkanie jest więc ciągłym kroczeniem w wierze, w której Duch Święty objawia nam Jezusa i prowadzi do oddania czci Bogu.

J.4.23-24 „Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć  Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie”

Modlitwa w Duchu oznacza otwarcie się na przyjęcie charyzmatów oraz posługiwanie nimi w postawie dziękczynienia. Posiadanie zaś charyzmatu jest wezwaniem do służby w Kościele i szerzenia Królestwa Bożego.

Charyzmatem wspólnoty jest wstawiennictwo i ewangelizacja, a więc niesienie Boga innym.

Wstawiennictwo

W każdy I-szy piątek m-ca po mszy św. wieczornej wspólnota  od kilkunastu lat  staje „w wyłomie” prowadząc przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie wstawienniczą  Modlitwę Jedności za Miasto i Naród. Nazwana została  Modlitwą Jedności, ponieważ włączają się w nią księża wikariusze,  inne wspólnoty oraz wierni nie tylko z naszej parafii.  Ta modlitwa jednoczy nas we wspólnym przepraszaniu za grzechy, prośbach o Miłosierdzie Boże, uwielbieniu Boga i wołaniu o głęboką odnowę w duchu Ewangelii rodzin oraz wszystkich grup społecznych naszego miasta i całego naszego narodu.

Ewangelizacja

Wychodząc naprzeciw wezwaniu papieża Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji wspólnota SYJON  jako pierwsza w diecezji pelplińskiej rozpoczęła w 2002r stałą posługę Kursem Alfa.

Do  2011r przeprowadzono 8 edycji kursu, w których wzięło udział kilkaset osób.  Kurs daje możliwość służby dla Pana Boga i miłości do drugiego człowieka – jest to wspaniałe doświadczenie żywego Kościoła.

Czym są kursy Alfa?

Koncepcja tych kursów zrodziła się w Londynie. Wzbudziła zainteresowanie w społeczeństwie, które całkowicie porzuciło Boga. Kursy zaczęły rozprzestrzeniać się po innych krajach europejskich, dotarły także i do nas. Obecnie ponad 36 tysięcy zarejestrowanych kursów Alfa prowadzonych jest w 163 krajach świata. Jak dotąd ponad 16 milionów ludzi ukończyło kurs Alfa.

Kurs jest tak pomyślany, że może być pożyteczny zarówno dla ateistów, agnostyków,  jak i dla tych, którzy uznają się za wierzących, jednak czują  jakiś brak, lukę i pragną odświeżyć swoje życie chrześcijańskie, ale również i dla tych, którzy po prostu szukają odpowiedzi dotyczącej  sensu swojego życia.

Alfa  skierowana jest zarówno do dorosłych  jak i do młodzieży.

W naszej parafii spotkania odbywają się w niedzielne wieczory.Uczestnicy spędzają czas przy kawie i poczęstunku. Po wykładzie podzieleni zostają na wcześniej zaplanowane grupy, aby przedyskutować wykład w atmosferze wzajemnej akceptacji. Wykłady podkreślają, że chrześcijaństwo jest osobistą więzią z Bogiem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Poruszane są m.in. takie tematy jak: Kim jest Jezus?, Skąd mogę mieć pewność co do swej wiary?

Kurs prowadzi do nawiązania głębokich relacji z Bogiem. Uczy miłości do Stwórcy, do Jego Słowa i do Kościoła. Dotyka też tematu darów Ducha Świętego oraz Bożego działania w życiu człowieka, a także doświadczenia uzdrowienia.

Alfa  trwa zwykle 10 tygodni z weekendem wyjazdowym w połowie tego okresu. Wówczas prosimy Jezusa Chrystusa, aby napełnił pragnących Duchem Świętym J.7.37-39 „… Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego”

Na zakończenie organizuje się uroczyste przyjęcie. Uczestnicy mają wtedy okazję zaprosić swoją rodzinę czy znajomych i pokazać im, czym jest kurs Alfa.

Sukcesem Alfy jest miła, przyjazna atmosfera – spotkania przy stole i małym „co nieco”  działają odprężająco i pomagają skupić się na tematach sesji. I wcale nie jest nudnoJ Wręcz przeciwnie – entuzjazm i radość widać na twarzach uczestników. Coś niezwykłego dzieje się podczas tych spotkań…

To jest to, o czym mówią zarówno sami prowadzący, jak i uczestnicy Alfy –„To Bóg przychodzi i wiesz o tym, że to jest On. Przychodzi ze swoim pokojem, miłością i uzdrawia nie tylko ludzkie serca”

A jakie są owoce?

Zdecydowana większość uczestników kursu mówi o nowej  jakości wiary. Wielu świadczy  o nawróceniu, oraz o głębokim doświadczeniu modlitwy i relacji z Bogiem. Inni odkrywają na nowo dar Eucharystii i codziennie karmią się Ciałem Chrystusa, widać  to zwłaszcza na wieczornej mszy św. parafialnej.

„TIME MAGAZINE” napisał „Wielu twierdzi, że po kursie Alfa zmieniło się ich życie i wydają się prawdziwie szczęśliwi z powodu tego doświadczenia”

Cliff Richard – muzyk, powiedział „ Gdziekolwiek się udaję, słyszę, jak kurs Alfa przedstawia wiarę chrześcijańską w sposób praktyczny i przyjazny. Weź w tym udział, jeśli masz taką szansę”

Alfa zmieniła życie wielu ludzi na całym świecie, więc może i Ty, drogi internauto, zastanawiasz się teraz czy jest w życiu coś więcej?

Jeśli tak – Wspólnota SYJON  zaprasza do wspólnej wędrówki w poszukiwaniu odpowiedzi na m.in. na to pytanie.

Parafialny Oddział  Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka jest urzędem, to znaczy szczególnym miejscem organizowania się laikatu w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

W naszej parafii działa od listopada 1995 roku.  Prezesem POAK  już piątą kadencję jest pani Janina Kłosowska, Asystentem Kościelnym jest zawsze proboszcz parafii (mianowany przez ks. Biskupa Diecezjalnego dekretem zgodnie z art. 43 Statutu Akcji Katolickiej). Nasz POAK jest jednym z pierwszych powstałych w naszej diecezji.

Aktualnie zrzesza 18 członków.

Na przestrzeni lat podejmowano różne inicjatywy. Do najważniejszych należą:

 • organizacja Dnia Świętości Życia wraz z duchową adopcją dziecka poczętego i „Marszem dla Życia” w święto Zwiastowania N.M.P.;
 • materialne wspieranie ruchów obrony życia;
 • organizowanie konkursów o tematyce  religijnej;
 • organizacja Dnia Papieskiego w parafii;
 • udział w Dniach Społecznych w Pelplinie;
 • udział w spotkaniach formacyjnych w parafii i w Pelplinie;
 • organizowanie pielgrzymek parafialnych po Sanktuariach Maryjnych Polski oraz udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce A.K. na Jasną Górę;
 • udział w zbiórkach do puszek;
 • modlitewne wspieranie członków A.K. pełniących funkcje publiczne podczas comiesięcznych (I piątek miesiąca) adoracji Najświętszego Sakramentu;
 • współpraca z innymi Ruchami i Stowarzyszeniami w parafii, dekanacie i diecezji;
 • zbieranie różańców i Pisma Św. dla katolików na Wschodzie;
 • czynny udział w uroczystościach religijnych i patriotycznych na terenie parafii, miasta i diecezji;
 • popularyzacja prasy i innych mediów katolickich;
 • spotkania opłatkowe;
 • zbieranie podpisów pod petycje w sprawach ważnych dla Ojczyzny i Kościoła;
 • zebrania odbywają się kilka razy w roku.

Oczekujemy na nowych członków.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary – Róże Misyjne

Od 2004r. nasza parafia Matki Bożej Królowej Polski współpracuje z Papieskim Dziełem Rozkrzewiania Wiary. W 2004 roku zaistniała 1 Róża Misyjna. Obecnie w naszej parafii jest 10 Róż, każda składa się z 20 osób. Wszyscy uczestnicy zobowiązali się do codziennej modlitwy różańcowej za misje i dowolnej comiesięcznej składki na cele misyjne. Zelatorki Róż zbierają ofiary i przekazują je co miesiąc do Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w Warszawie.

Co miesiąc w naszej parafii jest odprawiana msza święta w intencji misji, a po niej odmawiany jest różaniec. Na mszę świętą składają się Róże. Również z inicjatywy Róż w pierwszy czwartek miesiąca jest msza święta za kapłanów. Członkowie Różańca Misyjnego pomagają w parafii przy kwestowaniu. Do tej pory odprowadzono na misje 70 743 zł. W 2010 r. zebrano 10 609 zł i przekazano do centrali Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, zrzesza młodych ludzi  pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”.  W naszej parafii  KSM istnieje od wielu lat, chociaż bywały małe przerwy w działalności tej wspólnoty, to od września 2011 roku została reaktywowana i obecnie parafialny odział liczy ok. 20 osób. Spotkania KSM-u odbywają się w piątki ok. godz. 19:00 po wieczornej Mszy Świętej.